Lokal Gemenskap

Det finns ett uttryck som säger att ”ensam är stark”. Det gäller i vissa fall men inte så ofta. Det är tillsammans med andra vi är starka. Vill man sjunga i kör, spela fotboll, sitta och prata eller vara på läger så fungerar det bäst om man gör det tillsammans med andra.
 
När man är tillsammans får man möjligheten att ta del av det andra kan. Tillsammans kan man klara av uppgifter som varje enskild person inte klarat av på egen hand. Att vara med i en förening är en möjlighet att uppleva att det är tillsammans med andra man blir stark.
 

Förening

Det är en mänsklig rättighet att få vara med i en förening. I förening får vi uttrycka gemensamma åsikter och tillsammans ta ansvar för viktiga uppgifter. I föreningen har alla medlemmar lika stor del när viktiga beslut fattas.

Har du tänkt på att en förening aldrig finns till bara för att bedriva en verksamhet, utan alltid för att nå ett mål? Alla föreningar inom Equmenia är med i målet att berätta om Jesus för barn och unga, på den ort de finns. Föreningen finns till för att hjälpa unga människor att forma en tro och att ge unga människor möjligheter till engagemang och ansvarstagande för viktiga samhällsfrågor.
Samverkan

Varje förening inom Equmenia har nära koppling till en församling. Föreningen är en egen organisation som fattar egna beslut. Ändå behövs en församling att fungera tillsammans med. Tron som får växa i föreningen får sedan utvecklas i församlingen när barnet blivit äldre.

För att samverkan mellan föreningen och församlingen ska fungera bra behöver man regelbundet mötas och arbeta med dessa frågor.
I ett sånt arbete kan exempelvis ta upp:

  • Hur arbetar man som församlingsstyrelse och ungdomsråd med att stödja och utveckla föreningens ledare?
  • Hur tänker man sig att tron växer och utvecklas från det att man är barn till att man blir pensionär?
  • Hur ser samhället omkring er ut, och hur kan församlingen och föreningen gemensamt arbeta för ett barn- och ungdomsarbete som svarar mot samhällets och framtidens behov?
  • Vilka behov finns just nu i församlingen och finns det unga i föreningen som skulle kunna finnas med och svara upp mot de behoven?
Församling

Ett blomfrö behöver planteras för att det ska kunna växa. På samma sätt behöver en människas tro en plats där den kan utvecklas. Den lokala församlingen är den platsen för tron.

Det kan ske genom att man blir mer medveten om Guds närhet genom att läsa Bibeln, sjunga lovsånger eller be tillsammans. Det kan också ske när man i praktiska uppgifter låter tron ta sig synliga uttryck i tjänst för andra människor. För så är det tänkt. Församlingen ska alltid finnas till för fler än de som går i kyrkan.